Medlemsvillkor

Följande punkter är vad du förbinder dig till vid köp av alla slags medlemskap på ÖKA.

 

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i ÖKA är personligt och kan ej överlåtas. Minimiålder för nytecknande av medlemskap på ÖKA är fr.o.m 2021-06-22 18 år. 

Vid besök på ÖKA ska medlem alltid registrera sig genom att låsa upp dörren med hjälp av Parakey appen. Medlem är skyldig att alltid medföra mobil med ansluten Parakey som kan uppvisas vid eventuell kontroll. Medlem är skyldig att omgående meddela ÖKA vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från ÖKA går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

Medlem får ej släppa in icke medlem i lokalerna. Det finns möjlighet att köpa träningskort för enstaka tillfällen så att även personer på besök kan vara med och träna på ÖKA. Ingen gratis provträning. 

 

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 

Kontantbetalning 

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet samt startavgift i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via autogiro 

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (den 27:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt medlemskap betalar du startavgiften samt den första träningsperioden fram till första autogirodragningen. ÖKA förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången.

Vid återkommande uteblivna betalningar förbehåller vi oss rätten att stänga av medlem.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en månads uppsägningstid (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid) varvid uppsägningstiden räknas från den sista dagen av den kalendermånad som avtalet har sagts upp. Kontant betalda träningskort kan ej sägas upp utan upphör automatiskt att gälla efter avtalstiden om de inte förnyas.

 

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per 12 månader, i minst en månad, max 12 månader. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Medlemskapet kan ej överlåtas.

 

§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 30 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

 

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i ÖKAs lokaler. 

 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig ÖKA att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

Träningstider är 05.00-00.00 och du måste lämna lokalen senast vid 00.00, kort därefter larmas lokalen.

 

§ 8. Säkerhet

Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet på ÖKA. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på ÖKA kommer det att polisanmälas.

ÖKA har rätt att bedriva kamerabevakning i enlighet med lag. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för dig som medlem. Huvudregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över med automatik. Endast personer i ÖKAs ledningsgrupp kommer ha tillgång till det filmade materialet och materialet kommer endast att användas vid brott eller misstanke om brott. Ingen ljudupptagning sker.

Använd ett lås till skåpet i omklädningsrummet, som du själv anser säkert. ÖKA ansvarar inte för värdesaker.


§ 9. Dopning

ÖKA har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

 

§ 10. Praktiska ändringar

ÖKA förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider och förnyelse av utrustning. ÖKA förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/omklädningsrum och vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp. 

 

§ 11. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av ÖKA kommer detta att meddelas av ÖKA. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till ÖKA och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du kontaktar oss, eller när du använder någon annan av ÖKAs tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

 

§ 12. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i lokalen efter stängningstid debiteras medlem 1500kr för utryckningskostnad.

 

§ 13. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

 

§ 14. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Detta förutsatt att du inte har börjat att nyttja ditt medlemskap. Nyttjar du ditt medlemskap har du förbrukat din rätt att ångra ditt köp.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss på mail, info@okamora.se. 

 

§ 15. Tvist

Vid eventuell tvist förbehåller sig ÖKA rätten att stänga av medlem tillfälligt eller tills vidare.

 

 

Har du några frågor? Tveka inte, hör av dig till oss direkt!

Maila     Facebook